Ouders

Doelstelling oudercommissie

De oudercommissie stelt zich als doel om de belangen van de kinderen en de ouders van Het Keizertje zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Zo hebben de ouders adviesrecht over het gevoerde en te voeren pedagogisch beleid. Hierover vindt minimaal twee keer per jaar een gesprek plaats. Daarnaast wordt de inhoud van elk inspectierapport en de jaarplanning besproken met de oudercommissie en de beroepskrachten.

Jaarlijks worden de verkiezingen voor de oudercommissie gehouden en de leden kunnen onbeperkt herkiesbaar zijn. Minimaal vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats. Van elke vergadering worden schriftelijk notulen opgemaakt. Notulen zijn op verzoek verkrijgbaar via de voorzitter.

Hieronder kunt u onze reglement van de oudercommissie downloaden. De oudercommissie is verantwoordelijk voor de handhaving en de toepassing van het reglement van de oudercommissie en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en overige commissieleden. In de hal hangt een poster met de contactgegevens van de commissieleden.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Feedback

Kinderopvang Het Keizertje verzorgt de opvang van uw kind zo goed mogelijk. Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening en u dit kenbaar wenst te maken. Als klant van Kinderopvang Het Keizertje heeft u het recht om uw klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Bij een vermoeden van kindermishandeling wordt altijd contact opgenomen met Veilig Thuis (Het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling).

Kinderopvang Het Keizertje heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de manager. Hij/zij is te bereiken per email: info@hetkeizertje.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Externe klachtenbehandeling

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.
Indien u het intern heeft geprobeerd en dit geen effect heeft gehad, kunt u uw klacht ook indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak.

Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het reglement van de Geschillen commissie kunt u opvragen.

Ouders over Het Keizertje

“Al ruim 25 jaar is ons gezin bekend met de crèche. Wij hebben een groot gezin en al onze kinderen zijn crèchekindjes. Jammer genoeg misten wij de Warmte, Liefde en Aandacht die je aan de kinderen hoort te geven totdat wij in aanraking kwamen met “Het Keizertje”. In het begin waren wij enorm sceptisch en hadden wij zoiets van het is te mooi om waar te zijn. Warempel, het was ook te mooi om waar te zijn. De hele sfeer was totaal anders dan dat wij gewend waren. De kinderen werden daar op prioriteit nummer 1 geplaatst. Aandacht, Liefde, Veiligheid, noem maar op. Alles was er ook, ook de feedback naar de ouders toe. Onze kleintjes willen in de middag niet eens mee naar huis. En ze hebben in de leidsters hun 2de moeder gevonden.
Wel is er 1 min punt en dat is, “HET KEIZERTJE”, waar waren jullie 25 jaar terug?!
I LOVE THEM ALL. BEDANKT VOOR ALLES. WOORDEN SCHIETEN TEKORT!!!”

“Vanwege mijn specialisme en die van mijn zus heb ik de mogelijkheid tot vergelijkingsmateriaal zoals de taal-ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. In praktijk zie ik dat elders de kinderen doelloos spelen, zonder iets educatiefs te hebben geleerd. Op Het Keizertje wordt op een spelende wijze de taalontwikkeling versterkt. Ook zijn de voorleestijden in de dagindeling aangepast waardoor het lezen niet overgeslagen of vergeten kan worden. Of er komen mensen van buiten (zoals professionals) die onze kinderen regelmatig voorlezen. Het nut van deze activiteiten zien wij in uiterste mate. Hij is op het denk en doen niveau van zijn leeftijdsgenoten en begrijpt letterlijk alles wat zijn leerkracht vertelt. Wij als ouders zijnde garanderen het succes van ons kind door de bijdrage van Het Keizertje.”

“Veel ouders hebben een dubbel gevoel wanneer zij hun kinderen ergens achterlaten. Onze kinderen gaan al lange tijd naar Het Keizertje. Als therapeut zijnde ben ik gevoelsmatig erg sterk en heb desondanks een zeer fijn gevoel bij het achterlaten van mijn kinderen. Er heerst bijvoorbeeld geen “crèche”-sfeer. Het is alsof mijn zonen naar hun families ofwel tantes gaan en daar in hun vertrouwde omgeving bijvoorbeeld hun gezonde en vegetarische maaltijden eten. Hoewel het niet direct voor buitenstaanders te zien is, voel ik als ouder zijnde hoe intens en met veel warmte de leidsters met de kinderen omgaan. Ik heb een veilig en vertrouwd gevoel alsof ik alle kinderen en ouders ken. Het is net alsof iedereen familie van elkaar is. Ik merk ook bij de overige ouders dat er geen enkel gevoel van wantrouwen is. Perfect!
Mijn zonen hebben hiervoor op een ander kinderdagverblijf gezeten, waarbij de leidsters naar de kinderen en naar de ouders toe te zakelijk en afstandelijk waren. Bij het achterlaten van onze kinderen heerste er geen warmtegevoel. Het Keizertje is super en ik ben zeer tevreden over hun aanbod!
Tevens wil ik mijn tevredenheid tonen over de lovende zinnen van de leerkracht op de basisschool betreft de taalontwikkeling van mijn zoon. Als vader zijnde is dit heerlijk om aan te horen en ik weet heel goed dat dit te maken heeft met de basis die jullie op Het Keizertje hebben gegeven. Het is ook geweldig om te zien hoe harmonieus mijn kinderen onderling met elkaar communiceren. Ik heb de neiging om Het Keizertje herhaaldelijk te bedanken! Super! Fantastisch!!!
Nog een laatste opmerking… Mochten wij nog een 3e kind krijgen, dan zal mijn voorkeur ongetwijfeld weer bij Het Keizertje liggen!”

“Kinderdagverblijf Het Keizertje heeft mooie ruime ruimtes met niet al te grote groepen. Het ligt aan een rustige straat met voldoende parkeergelegenheid om snel de kleine veilig weg te brengen/ op te halen. Mijn zoontje begon al met 4.5 maanden en is zeer gehecht aan de leidsters.
Wij brengen hem met een gerust hart naar Het Keizertje, omdat hij het daar erg leuk vindt en goed verzorgd wordt.
De Leidsters zijn zodanig professioneel, zeer betrokken en enthousiast dat mijn zoon de hele familie alles vertelt over zijn leidsters! De hele dag door krijgt hij de ruimte om zich te ontwikkelen tijdens het vrij spelen, knutselen, tekenen en alle andere activiteiten die binnen als buiten worden gehouden. Buiten hebben de kinderen ook voldoende ruimte om te spelen, waar nog een leuk huisje staat. Wij zijn zeer tevreden over zowel de medewerkers als de manager van Het Keizertje en kunnen het aan iedereen aanbevelen!”

“Ik ben erg tevreden over Het Keizertje. Ze geven persoonlijke aandacht die de kinderen nodig hebben. Boven-dien zijn zij erg betrouwbaar en alle activiteiten worden stapsgewijs genoteerd. Ook krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Hier staan woordjes die de ouders moeten oefenen. Het Keizertje hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Ik merk dit doordat mijn kinderen thuis alles letterlijk toepassen van wat zij daar hebben geleerd. Mijn kinderen zijn zodanig onder de invloed, dat zij zelfs in het weekend met jas en schoenen aan vragen naar de leidsters. Mijn kinderen doen letterlijk alles wat de leidsters hen hebben geleerd. Bedankt!”